Auto versus Israel?

Sinds 2001 heb ik de website Verkeer en Leefomgeving.nl. Die website wil mensen aan het denken zetten en oplossingen aandragen om verkeer en schepping weer in harmonie te brengen.
Toen ik bezig was met het verzamelen van informatie voor mijn website kwam ik een verbijsterend anti-Joods verband tegen. Namelijk dat de auto geweld tegen Israël aanwakkert. Om hier licht op te werpen blik ik terug in onze geschiedenis. Hoe is dat zo ontstaan, en zou er wat aan te doen zijn?

Auto-liefde en Joden-haat
In de begintijd van de auto, toen die nog de luxe-wagen werd genoemd, was er veel aardolie beschikbaar uit Texas en Pennsylvania. Dat zijn oliebronnen die nu zo goed als leeg zijn.
En toen kwam Ford. Hij zorgde ervoor dat de elitaire luxe-wagen werd tot een vervoermiddel van iedereen Hij was echter ook een Jodenhater: hij gaf zelfs een blad uit dat de Joden beschuldigde van allerlei kwaad. Dit blad heette de Dearborn (=de duurgeborene)...
In Europa was een groot bewonderaar voor Ford, namelijk Hitler. Hitler beloofde aan de Duitsers dat ieder Duits gezin een auto moest kunnen aanschaffen. Hij richtte de Volkswagen op die hij, net als Ford, aan de lopende band liet maken. Iedereen weet dat Hitler de schuld van allerlei Duitse problemen in zijn tijd aan de Joden gaf. Dus de twee grootste introducenten van de auto: Ford in Amerika en Hitler in Duitsland waren beide felle Jodenhaters!

Van Joden-haat toen naar Israël-haat nu...
Als reactie op de antisemitische ontwikkelingen in Europa en omstreken ontstond in 1948 Israël.
Arabieren waren tot voor een eeuw terug redelijk tolerant voor joden. Joden werden er altijd geduld en erkend als minderheidsgroep met een eigen God. In de Koran staat zelfs dat het Heilige Land voor de Joden is. (Soera 5 regel 20 en 21) “En toen Mozes sprak tot zijn volk: O mijn volk, gedenkt de weldaad van Allah over u, daar Hij onder u profeten gesteld heeft en u tot koningen gemaakt heeft en u gegeven wat Hij aan geen enkel der wereldwezens gegeven heeft. O mijn volk, gaat het heilige land binnen, dat Allah voor u beschreven heeft.”
Toen Israël ontstond werden de Arabieren plots fel tegen een (westerse) Joodse staat. Want ze menen dat zij, als nazaten van Ismaël, de verbondsbelofte toebehoort. Dat is hun vervangingstheologie. Deze haat werd nog aangewakkerd doordat verscheidene Arabische leiders aan de macht kwamen met hulp uit het 'westen'. (vanwege Koude-Oorlog- en oliebelangen)

Olie voor auto's...
De energie om auto's te laten rijden kwam vroeger van Amerikaanse olie. Later werd echter veel olie gevonden in het Midden-Oosten. (En deze leveren nog steeds veel olie) Het maakte dat er veel geld naar de Arabische wereld vloeide en nog steeds vloeit. Er ontstonden daardoor superrijke oliesjeiks en rijke Arabische oliestaten.

= Azijn voor Israël?
Door de haat tegen Israël zette het Midden-Oosten hun olie in als machtsmiddel. In de jaren 70 van de vorige eeuw weigerden ze olie te verkopen aan elk land die Israël gunstig gezind was. (de olieboycot)
Later bleek dat ze effectiever hun vele geld, dat ze met de olie verdiend hadden, konden inzetten tegen Israël: door er wapens en propaganda mee te kopen.

Tussen twee haakjes:
Men gaf Israël natuurlijk de schuld van dat de Arabische bevolking arm bleef (uitzonderingen daargelaten). Echter het vele geld dat de Arabische wereld verdient, hadden en kunnen ze goed inzetten voor hun bevolking. Met ontziltingsinstallaties kan zeewater geschikt worden voor irrigatie. De landbouwgrond die ermee beschikbaar komt, kan genoeg opleveren voor alle Arabieren. Zelfs voor de Palestijnen: als mede-Arabieren, hadden in goede huizen kunnen wonen op een van de vele woestijngronden van Arabië. Ze zijn daarmee mede-slachtoffers van het egoïstische antisemitisme.

Hoe kan dit?
Het opvallende is nu dat de nog steeds toenemende vraag naar olie ontstond door de inzet van Ford en Hitler. Echter tijdens het leven van beide mannen was nog niets bekend van het ontstaan van rijke anti-Joodse olielanden. Toch heeft het ene (hun uitvinding), het andere (een vloek over Israël) veroorzaakt.

Wandelen....
Hoe kan onze liefde voor Israël een zegen in dezen opleveren? Wellicht kunt u bidden voor een Israël-vriendelijke uitvinding die geen olie nodig heeft. Een opvolger voor de auto? Want als het verbruik van olie vermindert, helpt dat Israël.  Denk daar maar eens aan als u eens naar de winkel toe wandelt of fietst.

= een zegen voor Israël?
Of zou de sleutel tot ons verstaan in Efeze 2 regel 10 liggen?
“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Wonderlijk, want is daar niet opeens de klimaatcrisis? Met het klimaatbeleid komt er zomaar geld en goede wil beschikbaar om olie te besparen....! Hoe kan dat; is dat soms van tevoren bereid voor ons? Dan hoeven wij dus slechts te wandelen: benut blij en dankbaar de mogelijkheden om olie en energie te besparen, zodra u die krijgt! Loof de God van Israël!

Tot slot vier (of vijf) hoopgevende regels uit de Koran en de bijbel:
Soera 2 regel 62: Zij die gelovig zijn en zij die het Jodendom belijden, en de christenen en de Sabie-ers, wie geloven aan Allah en de laatste dag en heilzame werken bedrijven, voor hen is hun loon bij hun Heer, en over hen is geen vrees en niet zijn zij bedroefd.
Soera 3 regel 113-115: Niet zijn zij gelijk. Onder de lieden van de Schrift is een standvastige gemeente. (114) Zij geloven aan Allah en de Laatste Dag en sporen aan tot het behoorlijke en weren af het verwerpelijke, en wedijveren in goede daden. En diegenen behoren tot de zaligen. (115) En wat zij voor goeds doen, daarvoor zal hun geen ondankbaarheid geworden. En Allah is kennisdragend omtrent de vrezenden.
Soera 5 regel 20 En (gedenkt) toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk, gedenkt de genieting van Allah voor jullie, toen Hij Profeten uit jullie midden voortbracht en jullie koninkrijken gaf en aan jullie gaf wat aan niet één (volk) in de werelden gegeven was. en regel 21: O mijn volk, treedt het Heilige Land binnen dat Allah jullie toegewezen heeft en keert het niet jullie ruggen toe, want anders zullen jullie als verliezers terugkeren”.
Matteus 22 regel 37-38: Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38Dit is het eerste en het grote gebod. 39En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.

Wat kunt u hieraan te doen?
Vervoer nu blijkt de grootste bijdrage te leveren aan de vraag en prijs van olie. Het is dus zaak om vervoermiddelen te gebruiken die zo min mogelijk olie verbruiken Wanneer je gaat wonen in een gebied waar het niet nodig is om de auto veel te gebruiken  - omdat het meeste wat je wil bereizen dichtbij is  -  stap je uit deze bizarre samenhang.
Op deze site, de website Verkeer en Leefomgeving, staan allerlei middelen of ideeen die helpen. Sommige voor een ieder van ons en  andere om van onze overheden te verlangen.

links:
In de Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
Het had ook anders kunnen lopen: Henry Ford versus elektrisch rijden